Vilkår og betingelser

Versjon: 2020-05

1.1. INNLEDING

1.2. Disse alminnelige vilkår og betingelser (heretter omtalt som «Vilkår» eller «Vilkårene» gjelder for din bruk av våre digitale tjenester.

1.3. Ord med stor forbokstav skal ha den betydning som angis i punkt 21.

2. OM VILLMARK AS OG VÅRE DIGITALE TJENESTER

2.1. Villmark AS er et norsk selskap som driver med ingeniørtjenester, produksjon og salg av varer og tjenester. Org. Nr. 967 343 943, Adresse Torget 7, 3570 Ål, Norge.

2.2. Formålet med vår nettside Villmark.no er å informere om våre Varer og Tjenester, samt tilby disse for salg.  

3. VILKÅR FOR BRUK

3.1. Ved å registrere deg som kunde / bruker eller ved å ta i bruk Tjenestene eller gjør Kjøp, aksepterer du disse Vilkårene, som inkluderer Retningslinjer for personvern. Dersom du ikke aksepterer Vilkårene har du ikke rett til å bruke Tjenestene.

3.2. Du kan ikke gjøre Kjøp eller bruke Tjenestene dersom: (a) du ikke har oppnådd alderen som er nødvendig for å inngå en juridisk bindende avtale, og ikke har innhentet samtykke fra en forelder eller annen foresatt, eller (b) du er juridisk forhindret fra å bruke Tjenestene etter norsk eller annet lands rett.

3.3. Ved kjøp eller påmelding til abonnement kreves det at du registrerer deg og dette forteller vi deg tydelig i kjøpsprosessen. Vi forteller deg på forhånd om vi vil ta betalt for varene, slik at du kan velge å gjøre Kjøp eller abonnere på Tjenestene. Alle referanser til å abonnere eller abonnement i disse Vilkårene, herunder inklusive i pkt. klausul 5, 7 og 9, gjelder kun abonnementstjenester.

3.4. Bruk av Tjenester eller Kjøp fra leverandører som ikke er Villmark, kan kreve at du aksepterer slike leverandørers vilkår og betingelser.

3.5. Villmark forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Vilkårene ved å legge ut en revidert versjon på vår digitale plattform. Du bekrefter at du har lest og forstått (og godtar å være bundet av) disse Vilkår nå og hver gang du tar Tjenestene i bruk eller gjør kjøp.

3.6. En oppdatert versjon av disse Vilkårene er alltid tilgjengelig på Villmark sin nettside.

3.7. Dersom noen av disse Vilkårene avviker fra preseptorisk forbrukerlovgivning, går den preseptoriske lovgivningen foran.

4. BRUKERREGISTRERING

4.1. For å kunne gjøre Kjøp elle bruke Tjenestene, kan du registrere deg. Du kan selvsagt velge å ikke opprette bruker, og du vil fortsatt se vår nettside med butikk.

5. Særlig om kjøp og bestillinger

5.1 Noen av kjøpene og bestillingene du foretar kan være underlagt angrerettloven. For slike kjøp og bestillinger gjelder lovens betingelser. For kjøp og bestillinger fra andre leverandører, kan andre vilkår og betingelser gjelde.

1.2. Ved kjøp og bestilling fra Villmark kan du som forbruker ha krav på å trekke deg fra avtale om kjøp i samsvar med bestemmelsene i angrerettloven. Dette innebærer at du under visse forhold har rett til å angre kjøpet innen 14 dager fra datoen du mottok varen eller mottok kvittering for din bestilling av en tjeneste. I henhold til angrerettloven, er følgende varer og tjenester unntatt fra angreretten:

a)     varer som tilvirkes i henhold til instruksjoner fra deg;

b)     Tjenester som påbegynnes med ditt samtykke i angrerettsperioden, for eksempel abonnement.

5.3. Dersom du vil angre på et kjøp eller en bestilling, ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du på kvitteringen din. Husk at det er du som må bevise at du har benyttet angreretten innenfor angrerettsfristen. Se videre på vår nettside om reklamasjon og retur.

6. PRIS OG BETALING

6.1. Alle våre priser er inklusive merverdiavgift til de satser som til enhver tid er gjeldende for vedkommende vare eller tjeneste. Unntatt i tilfelle av åpenbar feil, vil de priser som skal betales for de Kjøp du bestiller være de prisene som er fastsatt på vår nettside på det tidspunkt du legger inn din bestilling.

6.2. Betaling for må foretas med selvvalgt betalingsløsning som du finner som del av vår nettside. Du bekrefter at det kredittkort/betalingskort eller den bankkonto som benyttes er din egen, eller at du har fullmakt fra kortinnehaveren til å bruke det. Alle kontoinnehavere og innehavere av kredittkort/betalingskort vil gjennomgå gyldighetskontroll og forbehold om godkjenning fra kortutsteder.

6.3. Vi forbeholder oss retten til å nekte betaling med kredittkort/betalingskort etter vårt eget rimelige skjønn. Vi vil behandle din betaling på en sikker måte.

7. VARIGHET OG OPPHØR

7.1. Du kan si opp ditt abonnement på Tjenestene ved å sende oss email på job@villmark.no. Oppsigelsen må foretas minst 10 virkedager før utgangen av den måneden eller det året (avhengig av om du betaler månedlig eller på årsbasis) som du har betalt for.

7.2. Du kan si opp din «Gratis Prøveperiode» (hvor ingen betaling er foretatt og du er i stand til å få tilgang til abonnementsproduktene) når som helst før utgangen av den aktuelle Gratis Prøveperiode, og ditt kredittkort/betalingskort vil ikke bli belastet. Den nøyaktige lengde på den Gratis Prøveperiode vil bli oppgitt på kjøpstidspunktet. Vi vil imidlertid ikke foreta tilbakebetaling dersom du ber om oppsigelse eller refusjon etter at din Gratis Prøveperiode har opphørt og/eller ditt kredittkort/betalingskort er blitt belastet for den aktuelle måned, år eller periode.

7.3. Vi vil kunne bringe denne avtalen til opphør med umiddelbar virkning og med skriftlig varsel når som helst hvis du gjør deg skyldig i et vesentlig brudd på denne avtalen (ethvert brudd på pkt. 3 eller 9 vil anses som et vesentlig avtalebrudd), oppgir uriktige opplysninger ved registrering eller hvis du ikke oppfyller ett eller flere av de tekniske kravene til bruk av Tjenestene.

7.4. I tillegg vil vi kunne bringe denne avtalen til opphør med én kalendermåneds varsel. Dersom vi sier opp avtalen på andre vilkår enn som følge av ditt kontraktsbrudd eller manglende teknisk overholdelse, vil du motta en tilbakebetaling av det beløp du har forhåndsbetalt for Tjenestene med fradrag for et forholdsmessig beløp for det antall dager du har hatt tilgang til Tjenestene.

8. TEKNISKE KRAV

8.1. Du har ansvaret for å sikre at du har og beholder all den maskinvare og programvare som er nødvendig for å ha tilgang til, motta og se Tjenestene eller gjøre Kjøp.

8.2. I det tilfelle at vi med rimelighet fastslår at du ikke tilfredsstiller disse krav, forbeholder vi oss retten til å nekte å levere til deg. I så fall vil du være berettiget til en tilbakebetaling av eventuelle beløp betalt i henhold til pkt. 6.

8.3. Vi vil med rimelighet bestrebe oss på å sikre at Tjenestene gjøres tilgjengelige for deg til enhver tid. Tjenestene leveres imidlertid «som de er».

8.4. Fra tid til annen vil vi ha behov for å stenge og suspendere Tjenestene for å utføre oppgraderinger eller vedlikehold. Vi vil prøve å holde dette på et minimum. Med forbehold for de begrensninger som er beskrevet ovenfor, vil vi utføre Tjenestene med rimelig kvalitet. Bortsett fra dette gir vi ikke noen garantier (og utelukker ethvert garantiansvar og enhver forpliktelse som ellers måtte være underforstått, i den utstrekning slik fraskrivelse er tillatt etter loven). Dette berører ikke eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha som forbruker.

9. TEKNISK SUPPORT OG KONTAKT MED OSS

9.1. Du kan kontakte oss enten du vil diskutere tekniske problemer eller ha informasjon om dine Kjøp eller Tjenester I alle tilfelle, vennligst oppgi din e-post-adresse, produktdetaljer, siste transaksjons-ID, postnummer eller andre data som vi måtte kreve av deg for å bistå deg eller identifisere ditt abonnement eller kjøp.

9.2. Ethvert varsel gitt av oss kan avgis ved postsending eller e-post til den nyeste post- eller e-postadresse vi har notert oss for deg. Svikt i overføring eller postsending skjer for din risiko, og vi vil ikke være ansvarlig for manglende mottakelse av meldinger vi sender til deg.

10. DIN BRUK AV TJENESTENE

10.1. Vi er eier eller er rettighetsinnehaver av alle immaterielle rettigheter til Tjenestene og til det materiale som offentliggjøres ved bruk av dem. Dette gjelder blant annet utforming, tekst, grafikk, filminnslag, bilder og andre frembringelser du måtte motta. Ethvert utvalg eller arrangement av slikt materiale og frembringelser er gjenstand for immaterielle rettigheter inklusive opphavsrett for oss og/eller andre. Du godtar at du vil:

a) bruke Tjenestene utelukkende for ikke-kommersielle formål uten å gjøre fortjeneste på bruken og at du ikke vil tillate noen andre personer å bruke Tjenestene. Dette betyr for eksempel at du ikke må ta vederlag for å se Tjenestene og at du ikke kan bruke Tjenestene for å lokke andre til å kjøpe varer eller tjenester fra deg eller noen andre;

b) ikke kopiere, ta opp eller lagre hele eller deler av Tjenestene (annet enn på rent midlertidig basis for å gjøre det mulig å se dem) eller omdirigere, videresende eller på annen måte distribuere hele eller deler av Tjenestene til noen person, eller autorisere, sette i stand til eller påvirke noen annen person til å gjøre noe av det ovennevnte;

c) ikke endre, demontere, dekompilere eller foreta omvendt utvikling av noen del av Tjenestene. Foruten vår rett til å heve avtalen på grunn av dine avtalebrudd, vil vi kunne suspendere Tjenestene (eller din tilgang til dem) hvis din bruk av dem er ulovlig, urimelig eller i strid med interessene til andre abonnenter, eller utgjør brudd på disse Vilkår, eller dersom vi blir anmodet om å gjøre det av et offentlig myndighetsorgan.

d) ikke forsøke å få tilgang til Tjenestene eller Innholdet gjennom annen teknologi eller andre midler enn gjennom nettstedene eller andre funksjoner spesifikt utpekt av Villmark til dette formålet.

e) ikke omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre (i) sikkerhetsrelaterte funksjoner i Tjenestene, (ii) funksjoner som hindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold, eller (iii) funksjoner som begrenser bruken av Tjenestene eller materialene som er tilgjengelige gjennom Tjenestene

f) ikke bruke eller sette i gang en robot, spider eller annet automatisert system som sender meldinger til Villmarks servere;

g) ikke samle inn eller lagre personopplysninger eller på annen måte handle i strid med personvernerklæringen

h) ikke uten rettighetshaverens samtykke, kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, vise, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte innhold eller materiale til enhver annen person enn de som er angitt i disse Vilkårene.

10.2. Tjenestene må bare brukes til det formålet og på den måten de er tiltenkt. Du er ansvarlig for at din bruk ikke forårsaker skade eller annen ulempe for Villmark eller tredjeparter (for eksempel ved masseanrop eller datavirus) eller bryter med lov eller vedtak. Bruk i strid med disse vilkårene og betingelsene kan rapporteres av Villmark til statlige organer, foreninger eller tilsynsorganer.

10.3. Tjenestene og nettstedene tilbys i en hvilken som helst eksisterende stat. Villmark kan ikke garantere for at Tjenestene og nettsidene alltid fungerer uten forstyrrelser eller er fri for feil og mangler. Villmark garanterer heller ikke at informasjonen du mottar ved bruk av tjenesten, er korrekt eller pålitelig.

11. MELDINGSINNSLAG OG BRUK AV INNHOLD

11.1. Du må bruke delingsmulighetene på en ansvarlig måte, og er eneansvarlig for ethvert innhold du deler/ overfører.

11.2. Manglende overholdelse av disse retningslinjer for bruk utgjør et vesentlig brudd på våre Vilkår for bruk av digitale plattform, som er forutsetningen for din adgang til å bruke vår digitale plattform, og brudd på retningslinjene vil kunne resultere i umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke våre tjenester.

12.  Personvern

12.1.  Villmark er databehandler for de personopplysninger du oppgir ved bruk av vår nettside. Mer informasjon om dette finnes i personvernerklæringen. 

12.2. Ved å akseptere disse Vilkårene du samtykker du til at Villmark innenfor sine rammer og formål kan bruke, endre, reprodusere, selge, utvikle, publisere, produsere, fremstille, distribuere, overføre, markedsføre og viderelisensiere dine brukerdata, alene eller sammen med annet materiale. Denne retten omfatter retten til innenfor nettsidens rammer og formål, å bruke dine brukerdata i og til reklame, markedsføring, markedsundersøkelser, kvalitetskontroll og andre lignende formål. Bruk av Brukerdata skal være i samsvar med gjeldende personvernregler.

13. Barn og ungdom

13.1.  Tjenestene er primært beregnet på brukere over 18 år. Det er imidlertid ingen hindringer for at personer under 18 kan ha tilgang til våre Tjenester. Brukere under 18 bør kun bruke de digitale Tjenestene med tillatelse fra en forelder eller verge. Foreldrene eller vergene til noen under 18 som bruker Tjenestene bør lese grundig gjennom disse Vilkårene.

14. Force Majeure

14.1. Villmark har ikke noe ansvar overfor deg for forsinkelse eller manglende levering av Tjenester i den utstrekning slik forsinkelse eller manglende levering oppstår som følge av forhold som er Villmarks rimelige kontroll, herunder blant annet svikt i elektronisk eller mekanisk utstyr eller kommunikasjonslinjer, tredjeparts handling (herunder tjenestenektingsangrep og overforbruk eller misbruk av Tjenestene ), telefon- eller andre tilkoblingsproblemer, datavirus, uautorisert tilgang, tyveri, operatørfeil, brann, harde værforhold, oversvømmelser, naturkatastrofer, handlinger eller vedtak av reguleringsmyndighet, regjering eller overnasjonal myndighet, krig, opprør, streik, lockout, arbeidskonflikter og kansellering eller utsettelse.

15. Gjeldende lov

15.1.  Disse Vilkår skal utelukkende reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Norge, og du underlegger deg ugjenkallelig de norske domstolers jurisdiksjon.

16. Definisjoner

 • Kjøp: Kjøp av produkt
 • Leverandør: Leverandør av Varer eller Tjenester.
 • Tjeneste(r): Produkt, tjeneste, program eller informasjonsstrøm som tilbys direkte eller indirekte gjennom vår nettside.
X
0
  0
  Min handlekurv
  Handlekurven din er tomTilbake til nettbutikken
   Calculate Shipping